Σελίδες

Πρόγραμμα Επιτάχυνσης CO-Working

Στο πλαίσιο του έργου “Promotion entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms” με ακρωνύμιο “Co-Working” του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme “Greece – Bulgaria 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ως επικεφαλής εταίρος, πρόκειται να υλοποιήσει ένα Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Startup Επιχειρήσεων.


Copyright © 2019-2024 'ALL NEWS wo'. All Rights Reserved.

Searching στο "ALL NEWS wo"

Translate